برای بسیاری از بانوان ، انجام ماموگرافی منجر به اضطراب می شود و اگر برای آزمایش های بیشتر فراخوانده شوند ، این اضطراب می تواند بدتر شود. انتظار برای نتایج هم می تواند بسیار نگران کننده باشد و برخی آزمایشات بعدی مانند بیوپسی، تهاجمی و گاهی دردناک هستند.

نظر خود را وارد کنید