تعداد  تصاویری که مدل های هوش مصنوعی ما با آن آموزش دیده است از تعداد تصاویری که یک پزشک بالینی در طول زندگی خود می تواند مشاهده کند بیشتر است.

نظر خود را وارد کنید