فناوری هوش مصنوعی در AIMed   روی بیش ده هزار تصویر ماموگرافی به همراه چندین هزار تست بیوپسی مثبت آموزش دیده است و همچنان نیز در حال یادگیری است.

AIMed   به عنوان “چشم دوم” به رادیولوژیست کمک می کند تا سریعتر و دقیق­تر تصمیم گیری کند و با داشتن این ” چشم دوم”، می تواند تعداد تشخیص­های از دست رفته (Miss) سرطانی را کاهش دهد.