پوشش خبری سامانه هوشمند تشخیص کوید ۱۹ توسط شبکه فرانس ۲۴

گزارش شبکه خبری France 24 از سامانه هوشمند تشخیص ویروس کرونا که توسط محققین دانشگاه صنعتی شریف و با کمک دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران، کرمان و اصفهان کشور توسعه یافته است.

Read More