هوش مصنوعی ماژول کمک تشخیصی سرطان پستان با استفاده از بیش از ده هزار تصویر تگ گذاری شده توسط بهترین اساتید رادیولوژی و چندین هزار تصویر با تست بایپسی آموژش دیده است.