تعداد  تصاویری که مدل های هوش مصنوعی ما با آن آموزش دیده است از تعداد تصاویری که یک پزشک بالینی در طول زندگی خود می تواند مشاهده کند بیشتر است.