هوش مصنوعی ماژول کمک تشخیصی کرونا با استفاده از تصاویر سی تی اسکن با استفاده از چندین هزار تصویر سی تی اسکن دارای تست پی سی آر آموزش دیده است.