ماموریت ما بهبود زندگی از طریق تشخیص زودتر و دقیق تر بیماری ها با استفاده از هوش مصنوعی است که پزشکان و بیماران می توانند به آن اعتماد کنند. ما بر روی کمک به تشخیص زودهنگام و بهبود سرطان پستان تمرکز می کنیم تا درمان موثرتر و کمتر تهاجمی باشد. به کمک هوش مصنوعی آی مِد به متخصص رادیولوژی کمک میکنیم تا از بیماران خود مراقبت کنند. کاهش زمان انتظار بانوان و استرس های ناشی از آن و کاهش آزمایش های بیوپسی تهاجمی و بعضا دردناک. تلاشی برای بهبود دقت و سرعت یافتن سرطان سینه